Power in the Valley

Power in the Valley

Power in the Valley

Power in the Valley

Ref:
Date:
Location:
Leighton, Telford
Photographer: